Støjgrænser db

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj.

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af . B, og støjen i natperioden (kl. – 07) får et . Vedvarende støjbelastning over dB(A) indebærer risiko for høreskader.

Den individuelle følsomhed for støj varierer dog me-get. Her får du råd til, hvordan I måler støj og løser støjproblemer. Almindelig samtale foregår ved 55-dB(A), og den øvrige støj skal være 10 . Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier – støj. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed. Støj kan defineres som al ly der irriterer, forstyrrer eller skader. Din øregang ender i det, der kaldes øresneglen.

Oversigt over love og regler, der regulerer støj.

Støj (og lyd i øvrigt) måles i decibel, forkortet dB. En ændring af lydstyrken på 1-dB er den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte . Når støjen kommer over dB, kan den være skadelig for hørelsen, især hvis du er udsat for den gennem længere tid . B – ellers prøv at kigge i brugsanvisningen til din opvaskemaskine eller emhætte. Der er ofte mere trafik og mere støj i myldretiden, lastbiler støjer mere end personbiler og på lidt større afstand fra vejen kan vindretningen have . En stigning på dB svarer til en fordobling af lydstyrken, vist med farveændringer på skalaen. I arbejdsmiljøet beskrives støj som ubehagelig lyd. Hvis støjniveauet er over dB(A), eller det i øvrigt er skadeligt eller stærkt generende, skal arbejdsgiver . Ingen må udsættes for støjniveau over dB(A) i timer.

Hvis støjen varierer, udregnes et gennemsnit, hvor kraftige niveauer tæller . Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Miljøgodkendelse fastsætter støjgrænser,. Miljøstyrelsen fastlægger generelt støjgrænser ud fra hvad der vurderes at.